Function Graph 0Basic Block 0Opcode: 55sub_804a870:Opcode: 55push    ebpOpcode: 89 e5mov     ebpespOpcode: 53push    ebxOpcode: 56push    esiOpcode: 81 ec 80 00 00 00sub     esp0x80 {var_8c}Opcode: 8b 45 08mov     eaxdword [ebp+0x8 {arg_4}]Opcode: b9 03 00 00 00mov     ecx0x3Opcode: 89 45 f4mov     dword [ebp-0xc {var_10}]eaxOpcode: 8b 45 f4mov     eaxdword [ebp-0xc {var_10}]Opcode: 89 04 24mov     dword [esp {var_8c}]eaxOpcode: c7 44 24 04 03 00 00 00mov     dword [esp+0x4 {var_88}]0x3Opcode: 89 4d a4mov     dword [ebp-0x5c {var_60}]ecxOpcode: e8 04 e8 ff ffcall    sub_80490a0Opcode: 89 45 f0mov     dword [ebp-0x10 {var_14}]eaxOpcode: 3d 00 00 00 00cmp     eax0x0Opcode: 0f 85 14 00 00 00jne     0x804a8beBasic Block 1Opcode: b8 17 00 00 00mov     eax0x17Opcode: 8b 4d f0mov     ecxdword [ebp-0x10 {var_14}]Opcode: 8b 49 08mov     ecxdword [ecx+0x8]Opcode: 8b 09mov     ecxdword [ecx]Opcode: 89 4d d0mov     dword [ebp-0x30 {var_34}]ecxOpcode: 8b 4d f0mov     ecxdword [ebp-0x10 {var_14}]Opcode: 8b 49 08mov     ecxdword [ecx+0x8]Opcode: 8b 49 04mov     ecxdword [ecx+0x4]Opcode: 89 4d ccmov     dword [ebp-0x34 {var_38}]ecxOpcode: c7 45 c8 06 00 00 00mov     dword [ebp-0x38 {var_3c}]0x6Opcode: c7 45 c4 0c 00 00 00mov     dword [ebp-0x3c {var_40}]0xcOpcode: 8b 4d d0mov     ecxdword [ebp-0x30 {var_34}]Opcode: 89 45 9cmov     dword [ebp-0x64 {var_68}]eaxOpcode: 89 c8mov     eaxecxOpcode: 99cdq     Opcode: 8b 4d 9cmov     ecxdword [ebp-0x64 {var_68}]  {0x17}Opcode: f7 f9idiv    ecxOpcode: 89 45 c0mov     dword [ebp-0x40 {var_44}]eaxOpcode: 69 45 c8 ff ff ff ffimul    eaxdword [ebp-0x38 {var_3c}]0xffffffff  {0xfffffffa}Opcode: 89 45 b8mov     dword [ebp-0x48 {var_4c}]eaxBasic Block 2Opcode: b8 0c 00 00 00mov     eax0xcOpcode: c7 04 24 0c 00 00 00mov     dword [esp {var_8c}]0xcOpcode: 89 45 a0mov     dword [ebp-0x60 {var_64}]eaxOpcode: e8 42 33 00 00call    sub_804dc00Opcode: e8 42 33 00 00{ Does not return }Basic Block 3Opcode: 81 c4 80 00 00 00add     esp0x80 {var_c}Opcode: 5epop     esiOpcode: 5bpop     ebxOpcode: 5dpop     ebpOpcode: c3retn    Basic Block 4Opcode: b8 19 00 00 00mov     eax0x19Opcode: 8d 4d d7lea     ecx[ebp-0x29] {var_2d}Opcode: 89 0c 24mov     dword [esp {var_8c}]ecxOpcode: c7 44 24 04 19 00 00 00mov     dword [esp+0x4 {var_88}]0x19Opcode: 89 45 98mov     dword [ebp-0x68 {var_6c}]eaxOpcode: e8 a6 1c 00 00call    sub_804c5d0Opcode: 69 45 c4 ff ff ff ffimul    eaxdword [ebp-0x3c {var_40}]0xffffffff  {0xfffffff4}Opcode: 89 45 b4mov     dword [ebp-0x4c {var_50}]eaxBasic Block 5Opcode: e9 00 00 00 00jmp     0x804ab43Basic Block 6Opcode: 8b 45 b8mov     eaxdword [ebp-0x48 {var_4c}]Opcode: 03 45 ccadd     eaxdword [ebp-0x34 {var_38}]Opcode: 3d 09 00 00 00cmp     eax0x9Opcode: 0f 8d cd 01 00 00jge     0x804ab1eBasic Block 7Opcode: 8b 45 b8mov     eaxdword [ebp-0x48 {var_4c}]Opcode: 05 01 00 00 00add     eax0x1Opcode: 89 45 b8mov     dword [ebp-0x48 {var_4c}]eaxOpcode: e9 b0 fd ff ffjmp     0x804a903Basic Block 8Opcode: 8b 45 b4mov     eaxdword [ebp-0x4c {var_50}]Opcode: 03 45 c4add     eaxdword [ebp-0x3c {var_40}]Opcode: c6 44 05 d7 20mov     byte [ebp+eax-0x29]0x20 {var_4}Basic Block 9Opcode: 8b 45 b8mov     eaxdword [ebp-0x48 {var_4c}]Opcode: 03 45 ccadd     eaxdword [ebp-0x34 {var_38}]Opcode: 3d 00 00 00 00cmp     eax0x0Opcode: 0f 8c bc 01 00 00jl      0x804ab1eBasic Block 10Opcode: 8b 45 b8mov     eaxdword [ebp-0x48 {var_4c}]Opcode: 3b 45 c8cmp     eaxdword [ebp-0x38 {var_3c}]Opcode: 0f 8f 44 02 00 00jg      0x804ab53Basic Block 11Opcode: 8b 45 b4mov     eaxdword [ebp-0x4c {var_50}]Opcode: 05 01 00 00 00add     eax0x1Opcode: 89 45 b4mov     dword [ebp-0x4c {var_50}]eaxOpcode: e9 f6 fd ff ffjmp     0x804a934Basic Block 12Opcode: 8b 45 b4mov     eaxdword [ebp-0x4c {var_50}]Opcode: 03 45 d0add     eaxdword [ebp-0x30 {var_34}]Opcode: 69 4d c0 18 00 00 00imul    ecxdword [ebp-0x40 {var_44}]0x18Opcode: 81 c1 18 00 00 00add     ecx0x18Opcode: 39 c8cmp     eaxecxOpcode: 0f 8d 80 00 00 00jge     0x804a9fdBasic Block 13Opcode: 8b 45 b4mov     eaxdword [ebp-0x4c {var_50}]Opcode: 3b 45 c4cmp     eaxdword [ebp-0x3c {var_40}]Opcode: 0f 8f fe 01 00 00jg      0x804ab3eBasic Block 14Opcode: 8b 45 b4mov     eaxdword [ebp-0x4c {var_50}]Opcode: 03 45 d0add     eaxdword [ebp-0x30 {var_34}]Opcode: 69 4d c0 18 00 00 00imul    ecxdword [ebp-0x40 {var_44}]0x18Opcode: 81 c1 18 00 00 00add     ecx0x18Opcode: 39 c8cmp     eaxecxOpcode: 0f 8c 71 00 00 00jl      0x804aa89Basic Block 15Opcode: 8b 45 b4mov     eaxdword [ebp-0x4c {var_50}]Opcode: 03 45 d0add     eaxdword [ebp-0x30 {var_34}]Opcode: 69 4d c0 18 00 00 00imul    ecxdword [ebp-0x40 {var_44}]0x18Opcode: 39 c8cmp     eaxecxOpcode: 0f 8c 6b 00 00 00jl      0x804a9fdBasic Block 16Opcode: 8b 45 b4mov     eaxdword [ebp-0x4c {var_50}]Opcode: 03 45 d0add     eaxdword [ebp-0x30 {var_34}]Opcode: 69 4d c0 18 00 00 00imul    ecxdword [ebp-0x40 {var_44}]0x18Opcode: 39 c8cmp     eaxecxOpcode: 0f 8d 71 00 00 00jge     0x804ab0fBasic Block 17Opcode: 8b 45 f4mov     eaxdword [ebp-0xc {var_10}]Opcode: 8b 4d c0mov     ecxdword [ebp-0x40 {var_44}]Opcode: 81 c1 01 00 00 00add     ecx0x1Opcode: 89 04 24mov     dword [esp {var_8c}]eaxOpcode: 89 4c 24 04mov     dword [esp+0x4 {var_88}]ecxOpcode: e8 30 e5 ff ffcall    sub_8048f60Opcode: 89 45 acmov     dword [ebp-0x54 {var_58}]eaxOpcode: 3d 00 00 00 00cmp     eax0x0Opcode: 0f 85 10 00 00 00jne     0x804aa4eBasic Block 18Opcode: 8b 45 f4mov     eaxdword [ebp-0xc {var_10}]Opcode: 8b 4d c0mov     ecxdword [ebp-0x40 {var_44}]Opcode: 89 04 24mov     dword [esp {var_8c}]eaxOpcode: 89 4c 24 04mov     dword [esp+0x4 {var_88}]ecxOpcode: e8 bc e5 ff ffcall    sub_8048f60Opcode: 89 45 b0mov     dword [ebp-0x50 {var_54}]eaxOpcode: 3d 00 00 00 00cmp     eax0x0Opcode: 0f 85 10 00 00 00jne     0x804a9c2Basic Block 19Opcode: e9 00 00 00 00jmp     0x804ab14Basic Block 20Opcode: 8b 45 f4mov     eaxdword [ebp-0xc {var_10}]Opcode: 8b 4d c0mov     ecxdword [ebp-0x40 {var_44}]Opcode: 81 e9 01 00 00 00sub     ecx0x1Opcode: 89 04 24mov     dword [esp {var_8c}]eaxOpcode: 89 4c 24 04mov     dword [esp+0x4 {var_88}]ecxOpcode: e8 aa e4 ff ffcall    sub_8048f60Opcode: 89 45 a8mov     dword [ebp-0x58 {var_5c}]eaxOpcode: 3d 00 00 00 00cmp     eax0x0Opcode: 0f 85 10 00 00 00jne     0x804aad4Basic Block 21Opcode: b8 18 00 00 00mov     eax0x18Opcode: 8b 4d b4mov     ecxdword [ebp-0x4c {var_50}]Opcode: 03 4d d0add     ecxdword [ebp-0x30 {var_34}]Opcode: 89 45 90mov     dword [ebp-0x70 {var_74}]eaxOpcode: 89 c8mov     eaxecxOpcode: 99cdq     Opcode: 8b 4d 90mov     ecxdword [ebp-0x70 {var_74}]  {0x18}Opcode: f7 f9idiv    ecxOpcode: 8b 45 b8mov     eaxdword [ebp-0x48 {var_4c}]Opcode: 03 45 ccadd     eaxdword [ebp-0x34 {var_38}]Opcode: 8b 75 acmov     esidword [ebp-0x54 {var_58}]Opcode: 69 c0 60 00 00 00imul    eaxeax0x60Opcode: 01 c6add     esieaxOpcode: 8b 04 96mov     eaxdword [esi+edx*4]Opcode: 8a 18mov     blbyte [eax]Opcode: 8b 45 b4mov     eaxdword [ebp-0x4c {var_50}]Opcode: 03 45 c4add     eaxdword [ebp-0x3c {var_40}]Opcode: 88 5c 05 d7mov     byte [ebp+eax-0x29]bl {var_4}Basic Block 22Opcode: 8b 45 b4mov     eaxdword [ebp-0x4c {var_50}]Opcode: 03 45 c4add     eaxdword [ebp-0x3c {var_40}]Opcode: c6 44 05 d7 20mov     byte [ebp+eax-0x29]0x20 {var_4}Opcode: e9 36 00 00 00jmp     0x804aa84Basic Block 23Opcode: b8 18 00 00 00mov     eax0x18Opcode: 8b 4d b4mov     ecxdword [ebp-0x4c {var_50}]Opcode: 03 4d d0add     ecxdword [ebp-0x30 {var_34}]Opcode: 89 45 94mov     dword [ebp-0x6c {var_70}]eaxOpcode: 89 c8mov     eaxecxOpcode: 99cdq     Opcode: 8b 4d 94mov     ecxdword [ebp-0x6c {var_70}]  {0x18}Opcode: f7 f9idiv    ecxOpcode: 8b 45 b8mov     eaxdword [ebp-0x48 {var_4c}]Opcode: 03 45 ccadd     eaxdword [ebp-0x34 {var_38}]Opcode: 8b 75 b0mov     esidword [ebp-0x50 {var_54}]Opcode: 69 c0 60 00 00 00imul    eaxeax0x60Opcode: 01 c6add     esieaxOpcode: 8b 04 96mov     eaxdword [esi+edx*4]Opcode: 8a 18mov     blbyte [eax]Opcode: 8b 45 b4mov     eaxdword [ebp-0x4c {var_50}]Opcode: 03 45 c4add     eaxdword [ebp-0x3c {var_40}]Opcode: 88 5c 05 d7mov     byte [ebp+eax-0x29]bl {var_4}Basic Block 24Opcode: 8b 45 b4mov     eaxdword [ebp-0x4c {var_50}]Opcode: 03 45 c4add     eaxdword [ebp-0x3c {var_40}]Opcode: c6 44 05 d7 20mov     byte [ebp+eax-0x29]0x20 {var_4}Opcode: e9 36 00 00 00jmp     0x804a9f8Basic Block 25Opcode: e9 00 00 00 00jmp     0x804ab19Basic Block 26Opcode: b8 18 00 00 00mov     eax0x18Opcode: 8b 4d b4mov     ecxdword [ebp-0x4c {var_50}]Opcode: 03 4d d0add     ecxdword [ebp-0x30 {var_34}]Opcode: 89 45 8cmov     dword [ebp-0x74 {var_78}]eaxOpcode: 89 c8mov     eaxecxOpcode: 99cdq     Opcode: 8b 4d 8cmov     ecxdword [ebp-0x74 {var_78}]  {0x18}Opcode: f7 f9idiv    ecxOpcode: 8b 45 b8mov     eaxdword [ebp-0x48 {var_4c}]Opcode: 03 45 ccadd     eaxdword [ebp-0x34 {var_38}]Opcode: 8b 75 a8mov     esidword [ebp-0x58 {var_5c}]Opcode: 69 c0 60 00 00 00imul    eaxeax0x60Opcode: 01 c6add     esieaxOpcode: 8b 04 96mov     eaxdword [esi+edx*4]Opcode: 8a 18mov     blbyte [eax]Opcode: 8b 45 b4mov     eaxdword [ebp-0x4c {var_50}]Opcode: 03 45 c4add     eaxdword [ebp-0x3c {var_40}]Opcode: 88 5c 05 d7mov     byte [ebp+eax-0x29]bl {var_4}Basic Block 27Opcode: 8b 45 b4mov     eaxdword [ebp-0x4c {var_50}]Opcode: 03 45 c4add     eaxdword [ebp-0x3c {var_40}]Opcode: c6 44 05 d7 20mov     byte [ebp+eax-0x29]0x20 {var_4}Opcode: e9 36 00 00 00jmp     0x804ab0aBasic Block 28Opcode: e9 8b 00 00 00jmp     0x804ab14Basic Block 29Opcode: e9 0b 00 00 00jmp     0x804ab29Basic Block 30Opcode: e9 1c 01 00 00jmp     0x804ab19Basic Block 31Opcode: e9 00 00 00 00jmp     0x804ab0fBasic Block 32Opcode: e9 00 00 00 00jmp     0x804ab2e